PODMÍNKY SOUTĚŽE ZLATÁ CIHLIČKA

(dále jen „Pravidla”)

1. POŘADATEL

1.1. Pořadatelem soutěže „Zlatá cihlička” (dále jen „Soutěž“) je společnost Herbamedicus, s.r.o., IČ 27788601, se sídlem Olomouc, Ostružnická 325/6, PSČ 779 00 (dále „Herbamedicus “ nebo „Pořadatel“).

1.2. Soutěž technicky zajišťuje společnost PC Support s.r.o., IČ 27839583, se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ 739 61 (dále jen „Agentura“).

 

2. OBECNÉ PODMÍNKY

2.1. Soutěž probíhá od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020 (dále jen „Termín“).

2.2. Soutěž probíhá na území České republiky a na webových stránkách www.najdizlato.cz (dále jen „Webové stránky”). Webové stránky jsou plně administrovány Agenturou a Pořadatelem.

2.3. Účastníkem Soutěže (dále "Soutěžící") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která v termínu Soutěže provede nákup či darem obdrží některý z produktů řady Koňská mast®, jejichž dovozcem je Pořadatel, pokud v balení nalezne zlatý investiční slitek (dále "Zlatá cihlička") nebo slosovatelný kupon s jedinečným alfanumerickým kódem (dále "Los") a splní veškeré podmínky stanovené pravidly Soutěže.

2.4. Soutěže se jako Soutěžící nesmí zúčastnit osoba, která v průběhu Soutěže je a nebo byla bezprostředně před jejím začátkem zaměstnancem Pořadatele nebo Agentury. V případě, že se taková osoba Soutěže zúčastní, bude Pořadatelem bez dalšího ze Soutěže vyloučena.

2.5. Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje Pravidla Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

2.6. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit následujícím postupem:

2.6.1.  Přímá výhra: 

  1. a) Ve 100 baleních produktů značky Koňská mast® dovážených Pořadatelem a distribuovaných v lékárnách, obchodech či e-shopech v ČR v Termínu bude Pořadatelem náhodně umístěna výhra "Zlatá cihlička", tedy výhra ve formě zlatého investičního slitku v ochranném plastovém obalu. Soutěžící se stává výhercem Zlaté cihličky, pokud ji v některém zakoupeném či darem obdrženém balení nalezne.
  1. b) Soutěžící, který nalezne Zlatou cihličku a nejpozději do 29. 2. 2020 zašle svoji fotografii s nalezenou Zlatou cihličkou (NIKOLIV s nalezeným Losem) a produktem Koňská mast® dále uvedeným způsobem, obdrží jako speciální prémii produkty společnosti Herbamedicus v hodnotě 1.111,- Kč (v obvyklých cenách). Produkty obdrží nejpozději do dvou týdnů od zaslání fotografie. Fotografii je nutné nahrát prostřednictvím Webových stránek a potvrdit zároveň připravený formulář se souhlasem ke zpracování osobních údajů a užitím fotografie v průběhu Soutěže a po dobu 5 let od jejího skončení (viz blíže odst. 6.8 Pravidel). Do Soutěže budou akceptovány pouze fotografie, které nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy, právy třetích osob nebo oprávněnými zájmy Pořadatele a jeho partnerů či zákazníků; Soutěžící odpovídá v plném rozsahu za to, že vypořádal všechna práva třetích osob na fotografii váznoucí, a to alespoň v takovém rozsahu, aby ji Pořadatel mohl užít v souladu s odst. 6.8.

2.6.2. Účast ve slosování: 

2.6.2.1. Pořadatel vydal emisi 120.000 losů a vyhrazuje si právo ji případně rozšířit. Celá emise losů bude postupně umístěna do produktů Koňská mast® tak, že  prakticky v každém (minimálně v 95%) balení produktů Koňská mast® dodávaných na trh Pořadatelem v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 (případně i déle) bude umístěn Los.  Pořadatel nicméně nemůže vzhledem k různým zásobám produktů v distribučních cestách a v obchodech garantovat, že všechna balení dostupná v průběhu soutěže na trhu budou soutěžní, tj. budou obsahovat Los. 

2.6.2.2.  Nárok na výhru vniká vylosováním Losu. Losování bude probíhat postupně během slosovacího období dle čl. 3.2. Seznam vylosovaných Losů bude postupně aktualizován na www.najdizlato.cz, případně i jinými komunikačními prostředky. Výhru losováním a předání výhry upravují čl.4. a čl.5.

2.7. Každý Soutěžící je v případě pochybností na vyzvání Pořadatele nebo Agentury povinen prokázat výhru Zlaté cihličky nebo řádné získání Losu předložením dokladu o zakoupení produktu značky Koňská mast® či čestným prohlášením, že produkt získal darem.  
K předložení dokladu může Pořadatel nebo Agentura vyzvat Soutěžícího telefonicky, emailem nebo dopisem. Nepředloží-li Soutěžící doklad bezodkladně po obdržení výzvy, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit.

 

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE

3.1. Soutěž o přímou výhru dle 2.6.1. probíhá tak, že Soutěžící, který během Termínu zakoupí či darem obdrží zakoupený produkt značky Koňská mast® a nalezne v něm Zlatou cihličku, se stává jejím majitelem.

3.2. Soutěž se slosováním dle 2.6.2. bude probíhat následovně:

3.2.1.  V období červen-prosinec 2019 budou losovány výhry takto:

Vždy 15. dne (nebo nejbližší předchozí pracovní den) v měsících červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec budou vylosovány výherní Losy ze všech vydaných Losů.

3.3. Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky Soutěže.

 

4. BLIŽŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE S LOSY

4.1. Každý Soutěžící je oprávněn získat nákupem (či darem) produktů Koňská mast® neomezený počet Losů.

4.2. Soutěží se o následující ceny:

V měsících červen až listopad 2019 bude v každém měsíci vylosováno 15 výher:  1x týdenní zájezd do Švýcarska pro 2 osoby v hodnotě  25.000 Kč, 1x poukaz na švýcarské hodinky v hodnotě 4.000 Kč, 3x nůž Victorinox velký, 3x nůž Victorinox malý, 3x karta nářadí Victorinox, 4x balíček produktů Herbamedicus.

V prosinci bude vylosováno 20 výher: 4x týdenní zájezd do Švýcarska pro 2 osoby v hodnotě  25.000 Kč, 1x poukaz na švýcarské hodinky v hodnotě 4.000 Kč, 3x nůž Victorinox velký, 3x nůž Victorinox malý, 3x karta nářadí Victorinox, 6x balíček produktů Herbamedicus

4.3. Soutěžící může na jeden Los vyhrát pouze jednu cenu dle odst. 4.2.

4.4. Výherce bude o své výhře informován zveřejněním výherního Losu na Webových stránkách. Je na zodpovědnosti výherce, aby si svůj Los zkontroloval a o výhru se přihlásil. Pořadatel může seznam výherních losů komunikovat i dalšími prostředky.

 

5. DORUČENÍ VÝHER Z LOSOVÁNÍ

5.1.  Zveřejnění vylosovaných Losů na Webových stránkách se považuje za veřejné oznámení Soutěžícím, kteří okamžikem zveřejnění mají možnost ověřit si, že jejich  Los je jedním z vylosovaných. Je na odpovědnosti každého Soutěžícího, aby výhru nárokoval. Může tak učinit kdykoliv od zveřejnění až do 29. 2. 2020.

5.2. Nárok na výhru se prokazuje:

  1. a) Osobně předložením vyhrávajícího losu v kancelářích Pořadatele ve Frýdku-Místku po telefonické domluvě na tel.č. +420 737 290 416. Při osobním předložení Losu a předání výhry Pořadatel v souladu s čl.6 zaznamená jméno, příjmení, adresu a kontakt, tedy telefon nebo email soutěžícího.
  2. b) Zasláním vyhrávajícího losu jako doporučeného psaní na adresu Herbamedicus, s.r.o., Příborská 1000, PSČ 738 01, Frýdek-Místek. Zasílající výherce musí uvést jméno, příjmení, adresu, telefon nebo email.

5.3. V případě 5.2. b)  bude výhra doručena poštou nebo v kancelářích Pořadatele. Doručení výhry hradí Pořadatel.

5.4. Výhry budou výhercům odeslány a doručeny nejpozději do jednoho měsíce od oznámení výhry.

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

6.1. Účastí v této Soutěži Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, email) pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele, který je správcem.

6.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže. V případě Soutěžících, kteří oznámí vyhrávající Los jedním ze způsobů dle čl. 5.2.  nebo zašlou svoji  fotografii dle odst. 2.6.1 b) prostřednictvím Webových stránek, budou takto sdělené osobní údaje užity rovněž k zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb Pořadatele, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; dále též k provádění interního hodnocení marketingové akce a provádění profilování pro výběr relevantních obchodních sdělení. Obchodní sdělení dle předešlé věty budou Soutěžícím zasílána nejvýše 3x za každých 12 po sobě jdoucích měsíců.

6.3. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

6.4. Doba zpracování je doba trvání marketingové akce, tedy neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast na akci včetně Soutěže.

6.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. Soutěžící bere na vědomí, že za účelem plnění shora uvedených účelů bude docházet k segmentaci (profilování), například, nikoliv výlučně s ohledem na věk, předchozí aktivity Soutěžícího u Pořadatele, zjištěné preference a další obdobné informace zjištěné o Soutěžícím při účasti na této Soutěži.

6.6. Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící obrátit na Pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Na tomto e-mailu může soutěžící podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost.

6.8. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu trvání Soutěže a 5 let od jejího ukončení. V případě Soutěžících, kteří v souladu s ust. 2.6.1 b) nahrají na Webové stránky rovněž svoji Fotografii, platí, že udělují Pořadateli souhlas s jejím užitím za podmínek analogickým podmínkám uvedeným v tomto ustanovení.

6.9. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Soutěžící má dále právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že budou mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly Soutěže nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele a/nebo Agentury je konečné a bez možnosti odvolání.

7.2. Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla během Soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení Soutěže.

7.4. V případě zrušení této Soutěže nemají Soutěžící nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele a Agentury se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

7.5. Registrací a účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

7.6. Souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele, odvolání však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

 

V Olomouci dne 1. 4. 2019